Bromus squarrosus L.

serrafalc gros

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, herbassars
Sectors: Guilleries