Eragrostis cilianensis (All.) Janch.

eragrostis major

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, descampats, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana