Adoxaceae

Sambucus ebulus L.

évol

Família: Adoxaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars nitròfils humits, cursos fluvials, recs
Sectors: Guilleries, plana

Sambucus nigra L. subsp. nigra

saüc

Família: Adoxaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos de ribera i altres boscos humits, bardisses, sots
Sectors: Guilleries, plana

Viburnum tinus L.

marfull

Família: Adoxaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: alzinars, suredes, pinedes
Sectors: Guilleries, plana