Galactites tomentosus Moench

calcida blanca

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins, terres remogudes
Sectors: Guilleries, plana