Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang.

[H. leporinum Link]

margall bord

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals poc humits, vores de camins, marges de camps, descampats, solars abandonats
Sectors: Guilleries, plana