Iberis linifolia L. subsp. linifolia

[I. linifolia subsp. dunalii (Bubani) Valdés]

viudeta

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: suredes, vores de pistes forestals, talussos saulonosos
Sectors: Guilleries, plana