Medicago arabica (L.) Huds.

herba de la taca

Família: Fabaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, solars abandonats, herbassars ruderals, descampats, fruiterars
Sectors: Guilleries, plana