Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper

lletsó punxós

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana