Stellaria media (L.) Vill.

morró

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, herbassars ruderals, marges de camps, vores de camins, descampats, terres remogudes
Sectors: Guilleries, plana