Veronica polita Fries

verònica polida

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, pradells, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana